SSC1642


ES1642-C

ES1642-C С飬оо SSC1642 32 λDBPSK

MCU

DBPSK

Чм

100uVrms

2.5kbps ~ 5kbps

9600bpsУ

0.045W

1.5W

磺31.2mm19.5mm

-40~+85

3kV(50Hz)